Företag i samverkan

Pilotprojekt  "Nya Möjligheter"

Ett viktigt område inom BROAB Företagsgrupp är resursförsörjning med fokus på arbetskraft för små och medelstora företag i regionen. Sedan 2006 har ett samarbete mot arbetsförmedlingen skett på idéell väg med korsvisa kontakter med handläggare vilket utmynnade i ett intressant och nydanande projekt med mycket kort startsträcka.

Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och BROAB Företagsgrupp med ny- eller omstart av arbetssökande med lång frånvaro från arbetslivet. Pilotprojektet utfördes under 10 veckor med 14 personer som valts ut av 23 sökande med ett urval av 35 personer som kallats frivilligt till ett möte med BROAB. Projektstart 5 november 2007 tom 25 januari 2008 med BROAB som projektledare i samarbete med två andra föreläsare och coacher från Reason AB och JIT Utbildning vilket starkt bidrog till ett lyckat slutresultat.

Projektet startade med mycket kort framförhållning pga tidspress från Arbetsförmedlingen då projektet måste starta innan årsskiftet  vilket försvårade planeringen av träffar med företag och företagare samt upplägg av programinnehåll. Trots ett litet urval av sökande vilket gav en mycket blandad grupp och tidpunkten med juluppehåll under projekttiden så visade uppföljningen efter 3 månader på att 64 % gått vidare med arbete, praktikjobb eller studier vilket under dessa förhållanden är mycket bra. Pilotprojektet följdes upp kontinuerligt under och efter projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen med personliga besök och enkäter vilket gav många värdefulla erfarenheter inför kommande coachninguppdrag mm.

Personligt biträde vid praktisk arbetslivsorientering

BROAB Företagsgrupp har efter pilotprojektet "Nya möjligheter" även fått förtroendet att arbeta som stödperson för ett antal personer med olika slag av funktionshinder under perioden november 2008 t o m augusti 2009.  Arbetet har bedrivits i ett gott samarbete med handläggare på Arbetsförmedlingen och med hög integritet med personerna. 

Uppdraget och önskemålet som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen delgivit BROAB är att den aktuella personen därigenom ska få en rimlig möjlighet att utvärdera var man står arbetsmässigt. Arbetet innebar även att coacha den aktuella personen utifrån sin individuella förutsättning med att få kontakter med nya arbetsplatser, studier mm.

Efter samtal med handläggare på Arbetsförmedlingen har Försäkringskassan vid uppföljning givit mycket goda vitsord med personer som BROAB ansvarat för. Uppdraget utfördes också i en mycket svår tid med många uppsägningar och varsel och stopp för nya praktikjobb bl a inom Jönköpings kommun, men  tack vare goda kontakter har även några arbetsprövningsplatser ordnats.

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen